телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какви са целите и принципите на лечението с метадон?

Един от начините за лечение на опиоидна зависимост е медикаментозно асистираното лечение – лечение със заместващи лекарства. Целите на поддържащото (заместващото) лечение с метадон са точно определени и невинаги включат спирането на самия метадон. В някои случаи зависимите остават в такова лечение 10, 20 или повече години.

Цели на лечението с опиеви агонисти и агонист-антагонисти (в България са разрешени за употреба 3 медикамента: метадон, субститол и бупренорфин):

1.    Да се намали или преустанови употребата на нелегални наркотици и непредписани  психоактивни вещества.
2.    Да предотвратят абстинентните симптоми.
3.    Да се намали желанието за употреба (най-вече на опиати).
4.    Да се подобри здравното, психологичното и социалното функциониране на пациента и семейството му.
5.    Да се улесни социалната реинтеграция на пациента.
6.    Да се намали разпространението на кръвнопреносими болести, свързани с инжекционната употреба.
7.    Да се намали рискът от свръхдоза и смъртността, свързана с употребата на наркотици.
8.    Да се намали криминалното поведение сред употребяващите наркотици.

Всяка програма за поддържащо лечение трябва да предоставя на пациентите си минимален пакет от услуги:

•    Поставяне на диагноза.
•    Соматична и психосоциална оценка.
•    Психологично тестване при постъпването и по преценка.
•    Съставяне на терапевтичен план, назначаване на лечение и проследяване.
•    Предоставяне на лекарства под наблюдение.
•    Кризисни интервенции.
•    Психологично консултиране – индивидуално, групово или семейно, ежемесечно.
•    Преглед/консултации от лекар-психиатър – ежемесечно и при необходимост.
•    Уринно тестване за наркотици.
•    Идентифициране на съпътстващите психични и други заболявания и насочване към съответните специалисти.
•    Насочване за тестване за ХИВ/СПИН, хепатит В и С, туберкулоза и сифилис.
•    Водене на медицинска документация.

Това означава, че поддържащото лечение не се изчерпва само с раздаването на медикаменти. За да има по-добър ефект от лечението, то трябва да включва и дейности за намаляване на здравните вреди (лечение на хепатити, ХИВ/СПИН и други телесни заболявания, лечение на психиатрични разстройства), както и различни дейности с психосоциален характер, чрез които да се подобри начинът на живот на зависимия, да му се помогне да се справи с множество лични проблеми, да подобри общуването с близките си и с другите хора около него, да си намери работа и други (консултиране с психолог и социален работник).

Лечението с опиеви агонисти и агонист-антагонисти следва следните принципи:

1.    Зачитане на човешките права на зависимите индивиди.
2.    Осигуряване на качество на услугите.
3.    Комплексност.
4.    Мултидисциплинарен подход.
5.    Системен подход.
6.    Интегрален подход.
7.    Базиране на решенията в терапевтичния процес на най-добрите налични научни доказателства и клинични практики.
8.    Отчетност и оценка на ефективността на лечебните програми.
9.    Спазване на всички етични принципи и правила на добра медицинска практика.

Повече за приетите в България стандарти за поддържащо лечение с метадон (субститол, бупренорфин) можете да научите тук.