телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Законът и наркотиците

Ако съдържанието на нашия сайт и услугите, които предоставяме, са полезни за Вас, Ви молим да ни подкрепите.

 

Целия текст на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите можете да намерите тук.

Законът, който урежда организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори, а също и мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества, е Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП, чл. 1).

Законът се прилага за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат, както и за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори (чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2).

Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци І, ІІ и ІІІ (чл. 3, ал. 1 и 2), като редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични се определя от наредба:

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Според чл. 30. се забранява производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1.

Чл. 3, ал. 2, т. 1 гласи:

Чл. 3, (2) С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва:
1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Обстоятелствата, които определят деянията като незаконни, са предвидени в Наказателния кодекс на Република България (чл. 354, чл. 354а, чл. 354б и чл. 354в от НК). В зависимост от вида и тежестта на престъплението наказанията могат да бъдат:

  • парична глоба до 300 000 лв.;
  • лишаване от свобода – за срок до 20 години;
  • лишаване от свобода и парична глоба;
  • пробация.

Като допълнителни наказания могат да бъдат наложени лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност, лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Наказателен кодекс 

На лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се осигурява достъп до програми за лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества (чл. 84, ал. 2 от ЗКНВП).

По какъв начин се установява концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на моторни превозни средства (МПС), трамваи или самоходни машини и/или употребата от тези водачи на наркотични вещества или техни аналози можете да научите от Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Каква защита от опасности, свързани с играта на хазарт, могат да получат хората можете да научите от Закона за хазарта: чл. 10б, чл. 10в, чл. 10г.