телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Спират се вписването и достъпът до Регистъра на хазартно уязвимите лица за срок от две години

Спират се вписването и достъпът до Регистъра на хазартно уязвимите лица за срок от две години

На 13 януари 2021 г. НАП публикува новина, че едва заработилият в началото на октомври 2020 г. Регистър на уязвими лица, създаден съгласно приетите на 4 август 2020 г. изменения и допълнения в Закона за хазарта, спира да работи за срок от 2 години.

Този Регистър позволяваше на всички хора, смятащи, че имат проблем с хазарта, да се предпазят, като с помощта на НАП си забранят сами достъпа до игрите, организирани от хазартните оператори. Бяхме публикували новина по този повод тук.

Двугодишното отлагане влиза в сила с публикуването на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност в бр. 104 на Държавен вестник от 08.12.2020 г. – Преходни и заключителни разпоредби, параграф 91.

Цялата информация, публикувана от НАП:

Преустановява се вписването и достъпа до регистър на хазартно уязвимите лица за срок от две години

За периода от 12.12.2020 г. до 12.12.2022 г. се преустановява воденето на регистър на уязвими лица по чл. 10г от Закона за хазарта, както и достъпът до него. Това гласят промените в Закона за хазарта, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г. В този период НАП няма задължение да извършва нови вписвания и заличавания в регистъра по чл. 10г от ЗХ, както и да уведомява организаторите за вече включените в регистъра лица. За периода на отсрочването не възниква задължение за хазартните оператори да не допускат включените в регистъра лица до участие в хазартните игри;

Вписаните в регистъра лица няма да бъдат заличени от него. Действието на вписването им се запазва, като изтеклата до 12.12.2020 г. част от периода – посочен от лицето, за който да се извърши вписването, се зачита, а оставащата част от този период ще продължи да тече след 12.12.2022 г.

Лицата, подали искане за вписване в регистъра след 12.12.2020 г. няма да бъдат вписвани. При желание от тяхна страна, могат да подадат ново искане за вписване след 12.12.2022 г., когато воденето на регистър на уязвими лица ще бъде подновено.

Допълнителна информация относно дейностите във връзка със ЗХ може да откриете на интернет страницата на НАП, в рубриката „Хазарт“. За допълнителни въпроси можете да се обърнете към Информационния център на НАП на тел.: 0700 18 700 или на имейл: infocenter@nra.bg.

Източник: тук