телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

НАП създаде Регистър на хазартно уязвими лица, дава достъп до него на хазартните оператори

НАП създаде Регистър на хазартно уязвими лица, дава достъп до него на хазартните оператори

Във връзка с приетите на 4 август 2020 г. изменения и допълнения в Закона за хазарта Националната агенция по приходите съобщава на 07.10.2020 г., че създава и поддържа Регистър на лицата, които смятат, че имат проблем с хазарта, и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост (чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта). Достъп до Регистъра ще имат единствено служители, определени от организаторите на хазарти игри.

В момента НАП е в процес на разработване на електронна услуга, която ще бъде достъпна с КЕП (квалифициран електронен подпис) в портала за е-услуги на приходната агенция, след подаване на заявление/уведомление за достъп до услугата от организаторите на хазартни игри. Освен това НАП ще предостави услугата и във вид на програмен интерфейс  (уеб-услуга система-система). Тя ще дава възможност за проверка за лицата, вписвани в Регистъра на уязвимите лица, чрез интеграция със системите на организаторите на хазартни игри. Информация за пускането на услугите ще бъде публикувана на сайта на НАП, в рубриката „Актуално“, а хазартните оператори ще получат и електронни съобщения на имейлите, които са посочили за връзка с тях.

До момента на реализирането на автоматизирания достъп, съкратени данни за вписаните лица в Регистъра ще бъдат изпращани до организаторите на хазартни игри по имейл, който са предоставили в НАП. Актуализирането на Регистъра ще се извършва с електронно съобщение за всяко ново вписано лице в деня на вписването му в Регистъра.

НАП напомня, че достъп до Регистъра имат единствено организатори на хазартни игри с валиден към датата на справката в Регистъра лиценз по смисъла на ЗХ, а право да обработват личните данни на вписаните в Регистъра лица имат само служителите, определени от организаторите на хазартните игри.

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните данни на физическите лица, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече информация организаторите на хазартни игри могат да получат на тел. 0700 18 700 или на имейл: infocenter@nra.bg.

Кой може да се впише в Регистъра и как става това?

Всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта, както и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, могат да се впишат в „Регистър на уязвимите лица“ (създаден на основание чл. 10г. от Закона за хазарта), с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.

Вписването в Регистъра става след попълване и подаване на Искане до изпълнителния директор на НАП за вписване/заличаване в регистъра от  лицето или от негов законен представител.

Подаването става по следните начини:

  • на хартиен носител в териториалните структури на НАП;
  • по електронен път на адрес: nap@nra.bg, подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/, относно вписване в регистър/заличаване от регистър на уязвими лица, с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.

В искането за вписване в Регистъра може да се посочи период, за който да се извърши вписването, който не може да бъде по-кратък от две години.

Заличаването от регистъра се извършва по искане на вписаното лице чрез попълване и подаване на ново Искане до изпълнителния директор на НАП от споменатия вече образец или, когато е изтекъл посоченият в него срок за вписване, а ако не е посочен - след изтичането на две години от вписването.

Достъп до данните в регистъра имат длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и служители, определени от организаторите на хазартните игри /чл. 10д, ал. 2 от ЗХ/.

Източник: тук