телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

MDMB-CHMICA става контролирано вещество в ЕС

MDMB-CHMICA става контролирано вещество в ЕС

На 27.02.2017 Европейският съюз реагира на сериозни опасения, свързани с употребата на синтетичния канабиноид MDMB-CHMICA чрез решение веществото да подлежи на „контролни мерки“ в Съюза.

Решението на Съвета на Европа е взето на последния етап от три-стъпкова законова процедура, създадена за отговор на потенциално опасни нови психоактивни вещества на пазара. Опасенията относно това вещество се появяват след като негативните му ефекти за здравето са докладвани от страните членки на системата за ранно предупреждение на ЕС (EWS).

Решението е основано на оценка на рисковете на това вещество, проведена от разширен научен комитет на Европейския мониторинг център за наркотици и наркотична зависимост през юли 2016 с участието на допълнителни експерти от страните членки, Европейската комисия, Европол и Европейската агенция по лекарствата. Докладът за оценката на риска отразява здравните и социалните рискове на веществото както и международния трафик и участието на организираната престъпност. Заключението е, че потентността на MDMB-CHMICA и силно вариращите количества на веществото в растителните продукти представляват сериозен риск за остра токсичност.

MDMB-CHMICA е първият синтетичен агонист на канабиноидните рецептори, който подлежи на оценка на рисковете от EMCDDA. За пръв път е докладван в Системата за ранно предупреждение през 2014. Продаван е като „законен“ заместител на канабиса от химични компании и онлайн магазини под различни форми (като прах или комерсиално брандирани „легални дроги“).

От юли 2016 веществото е засечено в 23 държави членки, Турция и Норвегия и е идентифицирано в проби от 25 интоксикирани пациенти и 28 починали. В 12 от смъртните случаи веществото MDMB-CHMICA е или причината за смъртта, или вероятно е допринесло за нея. Разпознавайки заплахите, произлизащи от това вещество, 16 държави членки и Турция са предприели стъпки за контролиране на веществото чрез националното законодателство.

Решението от 27 февруари за подлагане на веществото на контролни мерки ще влезе в сила в деня след публикацията му в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки ще имат една година да въведат контролните мерки в законодателствата си.

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/news/2017/3/council-decision-control-mdmb-chmica