телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Според изследване, благодарността се свързва с по-малка употреба на наркотици

Според изследване, благодарността се свързва с по-малка употреба на наркотици

При хората, които изпитват чувство на благодарност, се забелязват тенденции да са по-щастливи, по-здрави и да се справят по-добре със стреса. Психолози от Националния Университет в Сингапур (НУС) провеждат изследване сред злоупотребяващите с наркотици мъже и откриват, че наличието на признателна нагласа се свързва с по-малка употреба на наркотици. Признателните злоупотребяващи, в частност, по-рядко употребяват наркотици  и е по-вероятно да използват позитивни стратегии за справяне – такива като предприемане на действие по отношение на проблемите им или разглеждане на позитивните аспекти на ситуацията като начин за справяне със стреса и проблемите в живота им.

Тези открития, за които първо се съобщава в списанието „Употреба на вещества и злоупотреба“, могат да бъдат използвани за разработването на политики и интервенции, така че хората да бъдат подпомогнати да се справят по-добре с проблемите си с наркотиците.

Управляване на наркотичната зависимост чрез позитивни емоции

Употребата на наркотици си остава сериозен проблем в целия свят. Според Световния доклад за наркотиците през 2017 от Офиса на Обединените Нации за наркотици и престъпления, през 2015, около четвърт милиард души употребяват наркотици. Сред тях, около 29. 5 милиона души (или около 0.6 процента от световната популация на пълнолетни лица) са били въвлечени в проблематична употреба или са страдали от разстройства, свързани с употребата на наркотици. Само през 2016 в Сингапур например са били арестувани 3245 души за употребата на наркотици – от тях 41 % са били на възраст под 30 години.

Проучванията показва, че употребата на вещества е начинът за справяне, който хората усвояват за да намалят стреса и последиците от предизвикателствата, с които се сблъскват - най-вече, когато вярват, че други начини за справяне са невъзможни или неефективни. Настоящите интервенции в програмите за наркотиците включват методи като поведенческата терапия и консултиране.

През последните години, изследователските открития показват, че благодарността - като емоция, която включва отразяването и оценяването на позитивните аспекти от живота - е от полза както за физическото, така и за психическото благополучие. Следователно прилагането на интервенциите за признателност и търсенето на положителните страни във всяка ситуация в полза на злоупотребяващите с наркотици звучи обещаващо.

Признателните злоупотребяващи имат по-малко тежка употреба на наркотици

Между Април 2014 и Ноември 2015 професор  Eddie Tong  и докторантът Leung Chi Ching (и двамата от Департамента по Психология  към Факултета  по изкуствата и социалните науки в Националния университет в Сингапур) изследват 105 мъже – фокусът е върху тяхната употреба на наркотици  и нивата на благодарна диспозиция. Тази черта може да се обобщи като тенденцията да се забелязват, както и да се оценяват позитивните аспекти от живота и това често е свързвано с по-голямо субективно благополучие. 

„Като психолог към Сингапурските пенитенциарни служби, аз работя със злоупотребяващи с наркотици  и виждам щетите, които наркотиците  нанасят  както на тях, така и на семействата им. Понастоящем е направено много за злоупотребяващите с наркотици и аз се надявам да използвам психологическите проучвания, за да открия повече начини да помагам на тези индивиди. Тъй като е доказано, че позитивните емоции подобряват качеството на живот, бих искал да разбера как могъща емоция като благодарността може да помогне на злоупотребяващите с наркотици  да се справят по-добре с техните предизвикателства и евентуално да намалят или елиминират техните зависимости“, казва г-ца Leung.

Изследователите от Националния университет в Сингапур откриват, че злоупотребяващите с наркотици имат не толкова тежка употреба, когато ги сравняват с тези, които имат по-малко благодарствена нагласа.  Те също така откриват , че злоупотребяващите с наркотици, които имат по-голяма диспозиция към благодарност , е по-вероятно да имат действащ и конструктивен подход  за справяне с проблемите си, като разчитат по-малко на отричането като защитен механизъм. Важно е да се подчертае, че тези открития само маркират корелацията между благодарността и степента на употреба на наркотици като не обяснява как те обикновено са свързани. Авторите на изследването също  подчертават, че са необходими повече изследвания, с по-големи извадки от участници, за да се валидизират тези резултати в бъдеще. Докато тяхното изследване включва само злоупотребяващи мъже, поради малкия номер  злоупотребяващи жени, изследователите от НУС отчитат, че може да бъде ценно да се изследва дали връзката между благодарността и употребата на наркотици  е също така приложима при жените, които злоупотребяват.

Тeхните настоящи открития предполагат, че използването на интервенции за повишаване на благодарността може да бъде ефективен метод  за това, злоупотребяващите с наркотици да развият по-добри стратегии за справяне, които могат да им помагат в тяхната рехабилитация. Един тестван метод  е да се окуражат злоупотребяващите с наркотици да си водят дневник, в който всеки ден да вписват нещата, за които се чувстват благодарни през деня. Такава интервенция е лесно да бъде приложена и може да подпомага  съществуващите терапии  за справяне с наркотичната зависимост.

За по-нататъшното разбиране на влиянието на благодарността върху злоупотребата с наркотици, изследователите от НУС, ще проучат дали благодарността води до реално намаляване  на консумирането на наркотици  през времето чрез наблюдаване на това, дали благодарността редуцира вероятността злоупотребяващите с наркотици да се върнат към употребата на наркотици.

Източник: https://www.news-medical.net/news/20180109/Grateful-disposition-linked-to-lesser-drug-use-study-finds.aspx