телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Няма ефективно „чудодейно“ лекарство за зависимост към алкохол

Няма ефективно „чудодейно“ лекарство за зависимост към алкохол

Ново изследване, проведено от учени от Ливърпулския университет и публикувано в списание Addiction, подчертава неефективността на конкретно лечение с медикаменти за преодоляване на зависимостта към алкохол.

Баклофен е медикамент, използван още от 70-те години на XX век като антиконвулсант. В скорошно време се използва за лечение на алкохолна зависимост или на разстройства, свързани с употребата и злоупотребата на алкохол.

Баклофен има едно ключово предимство в сравнение с други медикаменти, които към момента са лицензирани за лечение на зависимости: обработва се основно от бъбреците. По тази причина може да се дава и на хора, които имат увреждания на черния дроб вследствие на употребата на алкохол. Това в действителност е една голяма част от популацията на пациентите - тези хора имат много сериозни нужди и не могат да понесат друг тип лечение.

„Чудодейно“ лекарство

Много изследвания откриват, че „Баклофен“ има ефект в лечението на алкохолна зависимост, а някои дори твърдят, че постига чудодейни резултати.

След множество успешни клинични изпитвания употребата на „Баклофен“ драстично нараства, както и печалбите от продажбата му в някои страни.

През последните години се наблюдава нарастващ брой проучвания, които пряко сравняват “Баклофен“ срещу плацебо лекарства по редица критерии, свързани с резултата на лечението на алкохолна зависимост. Често критериите са свързани с особеностите на пиенето, нивата на въздържание в края на изследването или броят дни на прекомерно пиене или въздържание след прекъсване на приема на „Баклофен“.

Има обаче и други критерии, потенциално свързани с причината, поради която „Баклофен“ може да е ефективен (т.е. механизмът му на действие). Очертават се няколко възможности: първо, „Баклофен“ може да намали желанието за алкохол, на второ място има доклади, че „Баклофен“ намалява негативното настроение (например тревожност и депресия), което е известен рисков фактор за вредното пиене.

Степен на въздържание

Изследователите, д-р Аби Роуз и д-р Анди Джоунс от изследователския екип по проблемите на зависимостите към Ливърпулския университет, извършват метаанализ на всички 12 клинични изпитвания, сравняващи „Баклофен“ с плацебо по най-малко един от споменатите критерии, свързани с употребата на алкохол - силно желание за употреба, тревожни или депресивни симптоми.

Метаанализът е усъвършенствана статистическа процедура, която позволява на изследователя да обедини резултатите от всички проучвания по конкретна тема в количествени данни, които обобщават цялостните ефекти на една променлива (ефективността на лекарството „Баклофен“) върху друга променлива (успешното лечение на алкохолна зависимост). По този начин метаанализът предоставя по-точни и надеждни резултати в сравнение с единичния експеримент.

Изследователите установяват, че „Баклофен“ води до по-високи стойности на въздържание в сравнение с плацебо. Важно е да се подчертае обаче, че само един на всеки осем индивида, участвали в клиничните изпитвания, остава въздържател поради лекарството.

Резултатите по всички други критерии не показват ефект на „Баклофен“: той не допринася за увеличаването на броя дни, в които човек се въздържа от алкохол, и не намалява броя на дните интензивно пиене по време на лечение. Също така силното желание за употреба алкохол, тревожност или депресия продължават да са налице, независимо дали се приема лекарството, или не.

Проблеми, които изпъкват

Д-р Роуз казва: "Нашето изследване подчертава редица проблеми със съществуващия набор от проучвания. Много от проучванията са набрали само ограничен брой пациенти – може би извадките са твърде малки, за да бъдат изведени ясно очертани тенденции и статистически значими резултати.“

Съществуващите изследвания също се различават по редица фактори, като например дозата „Баклофен“ и продължителността на лечението. Важно е, че фармако-кинетиката на „Баклофен“ (начинът, по който се придвижва в тялото) не е добре разбрана, така че може да има отделни фактори, влияещи върху ефективността на „Баклофен“, които все още не разбираме."

Д-р Джоунс заявява: "Този нов метаанализ показва, че „Баклофен“ не е по-ефективен от плацебо по редица ключови критерии за развитието на лечението - това предполага, че нарастващото използване на „Баклофен“ като лечение на алкохолна зависимост в момента е преждевременно.“

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180226085759.htm