телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Два нови синтетични опиоида ще бъдат поставени под контрол в Европейския съюз

Два нови синтетични опиоида ще бъдат поставени под контрол в Европейския съюз

На 28.09.2018 г. Европейският съюз (ЕС) взе решение да постави два нови синтетични опиоида под контрол в 28-те държави-членки. Прилагането на решенията на Съвета на ЕС, основани на предложенията на Европейската комисия, са приети на последния етап от тристъпковата законова процедура, създадена да реагира на новите психоактивни вещества, които могат да представляват здравна и социална заплаха. Веществата, които предизвикват безпокойство за здравето в Европа, са циклопропилфентанил (cyclopropylfentanyl) и метоксиацетилфентанил (methoxyacetylfentanyl). Двете вещества са химически сродни на фентанила, който е контролирано лекарство, широко използвано в медицината за контрол на болката и анестезия.

Вредните ефекти, свързани с употребата на двете вещества, са докладвани от държавите-членки чрез Системата за ранно предупреждение (EWS), управлявана от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) и Европол. Подобно на другите опиоидни обезболяващи, най-сериозният остър ефект, предизвикван от тяхната употреба, е вероятно да бъде потискане на дишането (което може да доведе до апнея, спиране на дишането и смърт). Очаква се налоксон да действа като антидот при отравяне.

Решението е основано на откритията от официалните оценки на риска на веществата, проведени от разширения Научен комитет на EMCDDA през март 2018 г., с участието на допълнителни експерти от държавите-членки, Европейската комисия, Европол и Европейската агенция по лекарствата. Оценките на риска са оценявали здравните и социалните рискове от наркотиците, както и международния трафик и участието на организираната престъпност.

Решението определя, че наличните доказателства дават достатъчно основание циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил да бъдат поставени под контрол в ЕС. Причините за това заключение включват: сходството на двете вещества с фентанил и рисковете, които те представляват.

Циклопропилфентанил се разпространява в ЕС поне от юни 2017 г. и е бил идентифициран в шест държави-членки и Норвегия. По време на оценката на риска са били докладвани 78 смъртни случая с потвърдено излагане на веществото от две държави-членки (Швеция и Великобритания).

Метоксиацетилфентанил се разпространява на пазара за наркотици в ЕС поне от ноември 2016 г. и е бил идентифициран в 11 държави-членки и в Норвегия. По време на оценката на риска са били докладвани 13 смъртни случая с потвърдено излагане на веществото от четири държави-членки (Белгия, Чехия, Швеция и Великобритания).

Двете вещества, продавани онлайн в прахообразна форма, се разпространяват също и като готови за употреба назални спрейове. Тези нови дозирани форми по-лесно се намират и консумират и имат потенциала да направят употребата на фентанилите социално по-приемлива. Циклопропилфентанил е откриван в таблетки, включително във фалшифицирани бензодиазепини (например фалшив Ксанакс) и в опиоидни обезболяващи (например фалшив Оксиконтин). Това увеличава риска от отравяне при нищо неподозиращи употребяващи.

Малък брой фентанили (например фентанил, алфентанил, суфентанил и ремифентанил) се използват законно в хуманната и ветеринарната медицина. Но фентанилите имат и дълга история на незаконна употреба като заместители на хероин и други контролирани опиоиди. През последните няколко години има голямо увеличение в разпространението на фентанилите в САЩ, Канада и Европа. Понастоящем EMCDDA наблюдава 32 фентанила чрез Системата за ранно предупреждение на ЕС за нови психоактивни вещества, като всички те са били идентифицирани на европейския пазар за наркотици от 2012 г. насам.

От деветте оценки на риска, проведени от EMCDDA през 2017 г., пет са били свързани със синтетични опиоиди (акрилоилфентанил, фуранилфентанил, 4-флуороизобутирилфентанил (4F-iBF), тетрахидрофуранилфентанил (THF-F) и карфентанил). И петте вещества сега са поставени под международен контрол с Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г.

След публикуването на решението за циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил в Официалния вестник на ЕС държавите-членки ще имат една година да поставят веществата под контрол в националните си законодателства.

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/news/2018/6/council-implementing-decision-to-control-cyclopropylfentanyl-and-methoxyacetylfentanyl