телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Асоциация „Солидарност“ ще създаде онлайн инструменти, с които да подпомогне превенцията за ученици

Асоциация „Солидарност“ ще създаде онлайн инструменти, с които да подпомогне превенцията за ученици

От края на октомври 2021 г. сдружение „АРЗ Солидарност“ и Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ) работят по дейности, финансирани от Министерство на здравеопазването чрез Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

Дейностите са в изпълнение на Стратегическа задача 1.2. Разработване и прилагане на ефективни програми за селективна и индикативна превенция, Подзадача 1.2.3. Развитие на интернет-базирани програми за консултации и ранни интервенции – Създаване и/или адаптиране на съществуващи интерактивни материали за социалните мрежи с насоченост за отлагане на първа употреба и експериментиране от Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.).

Дейностите, които трябва да бъдат изпълнени до края на януари 2022 г., са следните:

  1. Изработване на интерактивни онлайн инструменти за скрининг, приложим при селективна и индикативна превенция, насочен към ученици на възраст 12-19 г. за използване от три групи лица: ученици; родители; учители, педагогически съветници и училищни психолози.
  2. Изработване на адекватен метод за насочване спрямо нуждите на лицата, използващи онлайн инструментите.
  3. Имплементиране на онлайн инструментите на уебсайта на НИЛНАХ и тестване.
  4. Представяне на готовите инструменти на Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) в страната на онлайн събитие.
  5. Предоставяне на инструментите на ПИЦ в страната за имплементиране на техните уебсайтове.
  6. Прилагане на комуникационна стратегия в партньорство с ПИЦ и с други организации.

Онлайн инструментите ще бъдат под формата на три скрининг въпросника, които нямат диагностична стойност, но имат за цел да обхванат всички онези, за които допускаме, че е възможно да имат нужда от допълнителна оценка или консултация с цел превенция на първа употреба или на зависимост към наркотици.

Целта е готовите онлайн въпросници да бъдат публикувани на уебсайтовете на ПИЦ, за да могат хората, които ги попълват, да получават насочване към съответния ПИЦ.

От готовите скрининг инструменти ще могат да се възползват свободно неограничен брой хора от трите групи, които по улеснен начин ще получат кратка препоръка или ще бъдат насочени към консултация със специалист за допълнителна професионална оценка и осъществяване на определения вид превенция, когато последното е необходимо. Това от своя страна ще подпомогне превенцията на употреба или на зависимост към наркотици.