телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Последният доклад на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН показва неизпълнени обещания

Последният доклад на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН показва неизпълнени обещания

Обещанията за подобряване на здравето на хората, които инжектират наркотици, остават неизпълнени, защото 99% от тях нямат адекватен достъп до услуги за намаляване на вредите.

Нов доклад на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) подчертава спешната нужда от въвеждането на основан на човешките права и научните доказателства подход за свързване на хората, инжектиращи наркотици, с най-необходимите здравни услуги.

Доклад, представен на 13 март от UNAIDS в Женева, показва, че макар новите случаи на ХИВ инфекции да намаляват на световно ниво, разпространението на ХИВ сред хората, които инжектират наркотици, не намалява (1,4% през 2017 г. по света). Докладът също показва, че 99% от инжектиращите наркотици живеят в страни, които не предоставят адекватно покритие от услуги за намаляване на вредите.

„UNAIDS е много обезпокоена от липсата на прогрес за хората, инжектиращи наркотици, което се дължи на неуспеха на много страни да въведат подходи за употребата на наркотици, основани на доказателства и човешки права“, казва Мишел Сидибе, изпълнителен директор на UNAIDS. „Като се поставят хората в центъра и им се обезпечи достъп до здравни и социални услуги с достойнство и без дискриминация или криминализация, могат да бъдат спасени животи и новите случаи на инфектиране с ХИВ да бъдат драстично намалени.“

Новият доклад на UNAIDS Health, rights and drugs: harm reduction, decriminalization and zero discrimination for people who use drugs („Здраве, права и наркотици: намаляване на вредите, декриминализация и нулева дискриминация за хората, които употребяват наркотици“) показва, че от 10,6 милиона души, които са инжектирали наркотици през 2016 г., повече от половината са живеели с хепатит С и един от осем е живеел с ХИВ. Според доклада осигуряването на всеобхватни услуги за намаляване на вредите – програми за игли и спринцовки, лечение на зависимост към наркотици и тестване и лечение на ХИВ – ще стартира процеса по спирането на нови ХИВ инфекции сред хората, които употребяват наркотици.

Малко от страните-членки на ООН обаче са изпълнили споразумението, постигнато на Специалната сесия на Генералната асамблея на ООН за световния проблем с наркотиците, а именно да въведат ефективни обществени здравни мерки за подобряване на здравните последствия за хората, употребяващи наркотици.

В доклада се казва, че макар декриминализацията на употребата на наркотици и на притежанието за лична употреба да увеличават предоставянето, достъпа до и използването на здравни услуги и услуги за намаляване на вредите, криминализацията и тежките наказания остават обичайни. По оценки един от петима души в затвора по света излежават присъди само заради лична употреба. В допълнение докладът изброява 35 държави, в които все още има смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици.

UNAIDS също препоръчва пълна ангажираност на гражданското общество като основен източник на информация, както и да се предоставят мобилизация, застъпничество и услуги, водени от общността – особено в местата, където репресивните политики и практики са норма. В допълнение UNAIDS призовава за достатъчно финансиране на програми за човешки права и на здравни услуги, включващи и услуги за намаляване на вредите и ХИВ, за реакции от страна на общността и за премахването на стигмата и дискриминацията, свързани с наркотиците и ХИВ.

Докладът подчертава, че въпреки ефективността на подхода за намаляване на вредите, инвестициите в мерки за намаляване на вредите са крайно недостатъчни за един ефективен отговор на ХИВ. В 31 държави с нисък и среден доход, които са съобщили данни на UNAIDS, 71% от изразходваните средства за ХИВ услуги за хора, употребяващи наркотици, са били осигурени от външни донори.

Докато някои страни са постигнали прогрес във въвеждането на подходи, основани на доказателства и човешки права, повечето все още изостават много. Преди сесията на Комисията по наркотични вещества, която започна на 14 март 2019 г. във Виена, Австрия, UNAIDS е призовала правителствата да преразгледат и да коригират фокуса на своя подход към политиките за наркотиците като поставят хората в центъра и свържат човешките права с общественото здраве.

UNAIDS очертава серия от препоръки, които страните да приемат. Препоръките  включват:

  • Пълно въвеждане на всеобхватни услуги за намаляване на вредите и ХИВ, включително програми за обмен на игли и спринцовки, опиоидно субституиращо лечение, справяне със свръхдозите с помощта на налоксон и стаи за безопасна употреба.
  • Да се осигури достъп на всички хора, употребяващи наркотици, до превенция на, тестване за и животоспасяващо лечение на ХИВ, туберкулоза, вирусен хепатит и болести, предавани по полов път.
  • Декриминализиране на употребата на наркотици и на притежанието за лична употреба. Там където наркотиците остават незаконни, държавите трябва да приемат и реформират закони, които да осигурят на употребяващите наркотици достъп до правосъдие, включително правни услуги, и които да гарантират, че хората не се сблъскват с наказателни или принудителни санкции заради лична употреба.
  • Да се предприемат действия за елиминирането на всички форми на стигма и дискриминация, с които се сблъскват хората, употребяващи наркотици.
  • Да се подкрепи пълната ангажираност на гражданското общество като източник на информация и да се предоставят водени от общността услуги, мобилизация и застъпничество, особено в местата, където репресивните политики и практики са норма.
  • Инвестиране в програми за човешки права и здравни услуги, включително във всеобхватен пакет от услуги за намаляване на вредите и ХИВ, и реакции от страна на общността.

Източник: http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2019/march/20190313_drugs_report