BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Законът и наркотиците

Целия текст на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите можете да намерите тук.

Законът, който урежда организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори, а също и мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества, е Законът за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП, чл. 1).

Законът се прилага за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат, както и за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори (чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2).

Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци І, ІІ и ІІІ (чл. 3, ал. 1 и 2), като редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични се определя от наредба:

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Според чл. 30. се забранява производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1.

Чл. 3, ал. 2, т. 1 гласи:

Чл. 3, (2) С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва:
1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Обстоятелствата, които определят деянията като незаконни, са предвидени в Наказателния кодекс на Република България (чл. 354 от НК). В зависимост от тежестта на престъплението наказанията могат да бъдат:

  • Парична глоба до 300 000 лв.
  • Лишаване от свобода – за срок до 20 години
  • Лишаване от свобода и парична глоба
  • Пробация
  • Лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност
  • Лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност

Наказателен кодекс 

На лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се осигурява достъп до програми за лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества (чл. 84, ал. 2 от ЗКНВП).