телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как протича лечението на зависимите към опиати в метадоновите програми у нас?

Как протича лечението на зависимите към опиати в метадоновите програми у нас?

През юни 2014 г. Министерство на здравеопазването публикува Доклад относно извършени проверки на дейността на програми за лечение на агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди. Проверени са били всичките 30 програми в България, предлагащи поддържащо лечение с метадон, субститол и бупренорфин.

Експертите от Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества“, съвместно със служители на Националния център по наркомании, са проверявали дали се спазват изискванията на Наредба № 2/2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди и на Наредба № 24/2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“.

В резултат на проверката са излезли наяве множество нарушения, доста от които не са само документални. Ето някои примери със съкращения:

-    В 7 от програмите голяма част от стабилизираните пациенти получават дневна доза метадон, значително надвишаваща най-високата препоръчителна такава (120 мг).
-    На част от пациентите дневната доза се увеличава без медицинска обосновка, отразена в документацията им.
-    В посочените 7 програми липсва медицинска обосновка за значително завишените поддържащи дневни дози.
-    Не се провежда уринно тестуване на пациентите при прием в програмата, преди назначаване на лечение.
-    Малка част от програмите проследяват чрез ЕКГ пациентите по повод на риск от удължаване на QT-интервала и опасност от развитие на сърдечна аритмия.
-    В 8 програми се установиха уринни тестове с изтекъл срок на годност, с които се извършва тестуването. В 7 програми липсваха тестове за метадон, тъй като в програмите не се извършва подобно тестуване.
-    Около 80% от пациентите на програмите получават метадон за лечение в домашни условия за период от 6 дни. В протоколите с решението на екипа не се отразяват критериите за получаване на метадон за употреба в домашни условия от Наредба № 24.
-    Метадон се предоставя за 6 дни на родителите или съпруга без пациентите да посещават програмата, поради което няма възможност да се изпълнява задължителния пакет услуги и се занижава лекарското наблюдение.
-    Предоставя се метадон преди изтичане на периода, за който вече е бил отпуснат на пациента, без да има информация къде са предишните дози и как са били използвани от пациента.
-    Предоставяне на метадон за домашни условия на пациенти въпреки отчетени положителни уринни тестове за опиати.

Някои от изводите от установените нарушения са, че не се спазват терапевтичните алгоритми и че е занижен контролът от страна на програмите при отпускане на метадон за употреба в домашни условия. С други думи се създават условия за нерегламентирано разпространение и продажба на метадон. Съответно експертите са предложили мерки за изпълнение от програмите, както и промени в законодателството.

Целия доклад можете да изтеглите оттук.