телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Употребата на психоактивни вещества от жените в Европа

Употребата на психоактивни вещества от жените в Европа

Тази публикация се базира на кратки инструкции на EMCDDA за политиката и практиката на EMCDDA относно жени с проблеми с наркотиците.

Жените и лечението на зависимост

Около ¼ от хората със сериозни проблеми с наркотиците са жени, като те съставляват и около 1/5 от всички постъпили за лечение в Европа. Характерно за тях е, че :

 • преживяват стигма и икономически затруднения и имат по-малко социална подкрепа;
 • идват от семейства с проблеми с употребата на вещества и имат партньор, който също употребява;
 • имат деца, които може да играят централна роля при употребата им на вещества и възстановяването им;
 • и са преживели сексуално и физическо насилие и злоупотреба и имат придружаващи психични разстройства.

Редица субгрупи жени с проблеми с наркотиците имат специални нужди. Тези субгрупи, които често се застъпват, включват бременни и майки; проституиращи жени, които често пъти преживяват насилие и стигма; жени от етнически малцинства, които може да са били жертва на трафик; и жени в затвора.

Пропуски в знанията

Притеснителното е, че има много малко специфични проучвания относно въпросите, свързани с употребата на наркотици от жени и лечението им в Европа. Основните акценти от брифинга на  EMCDDA са:

 • Нуждата и ползата от специфични интервенции за жените, които имат проблеми с различните наркотици, включително предписани медикаменти и полиупотреба на наркотици трябва да бъдат изследвани.
 • Необходимо e да се направят оценки, включително и проучвания за ефективността и разходите за интервенциите за жени в различни райони на Европа.
 • Големи пропуски в познанията за употребата на наркотици от жени съществуват поради редица причини: изследванията невинаги включват жени; тези, които включват жени, може да не са разделени по пол или да не адресират въпроси, свързани с половете; повечето проучвания за употребата на наркотици от жени в детеродна възраст се занимават само с употребяващи опиоиди; изследванията върху канабиса, новите психоактивни вещества, злоупотребата с медикаменти и полиупотребата на наркотици сред жените са ограничени.

Отговори

EMCDDA идентифицира 5 вида мерки за жените, употребяващи наркотици и търсещи лечение/рехабилитация.

 • Специфични услуги за жени. Тези услуги могат да бъдат предложени в програми само за жени, или в смесени програми. Необходимо е да бъдат приемащи, неосъдителни, подкрепящи и физически и емоционално безопасни, за да може подходящо да се отговори на стигмата и травмата. Те трябва да насърчават здравословните връзки с децата, членовете на семейството, и значимите други.
 • Сътрудничество между услугите за лечението на зависимостта и теми за психично здраве, за да се обърне внимание на начина, по който влияе употребата на вещества на психичното здраве.
 • Услуги за бременни и майки, които трябва да се справят със зависимостта - акушеро-гинекологична помощ, лечение на инфекциозни заболявания, услуги за психично здраве, лична грижа, както и предоставянето на грижа за децата и подкрепа на семейството.
 • Специални мерки за преодоляване на бариерите пред грижата за жените, въвлечени в секс търговията.
 • Чувствителност към етническите и културните аспекти и възможността за преводачески услуги, когато се работи с жени от етническите малцинства.

Източник: http://www.russellwebster.com/womendrugs-europe17/