телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Скрининг въпросник за риск от възникване на хазартен проблем

Скрининг въпросник за риск от възникване на хазартен проблем

Този въпросник е предназначен за попълване от хора, участващи в хазартни игри и търсещи възможност за оценка на собствената им въвлеченост в играта. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при вас. Целта му е да ви даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за проблемна игра на хазарт и рискови фактори, които биха могли да доведат до такъв проблем.