BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Програми за непълнолетни

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители

към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

Дейностите на Центъра са насочени основнo към:

- младите хора – с цел промоция на здравословен начин на живот, изграждане на позитивни нагласи чрез креативни дейности, помощ за идентифициране и справяне с проблемно поведение, свързано със злоупотреба с психоактивни вещества;

- родителите – с цел създаване и поддържане на терапевтичен съюз с тях и подкрепа, улесняваща позитивния им принос към резултатите от лечението;

- работа с деца и юноши, която включва: индивидуално консултиране, креативно ателие, културни и спортни дейности за свободното време, работа с родители,индивидуално и семейно консултиране, образователно-информационни семинари.

Към Дневния консултативен  център се разработва и услуга за работа на терен и ранни интервенции сред млади хора директно в общността.

Работно време: всеки делничен ден от 09:00ч. до 16:00 ч.
Предоставяните услуги са безплатни. Консултациите се извършват след предварително записан час.

Контакти:
Адрес: София 1504, бул. "Сливница" 212
Тел.: 02 931 12 02; 0889 766 109
Лице за контакт: Евелина Пейчева
Е-mail: info@sofiamca.org
http://www.sofiamca.org/

Рехабилитационен център КА спорт – програма „ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА“

Рехабилитация, личностно развитие и интеграция на деца и юноши, застрашени от употреба на психоактивни вещества или в начален период на употреба

Контакти:
Адрес: гр. София, р-н Лозенец, кв. „Витоша“, ул. „Братя Чакрин“ 12 Б, офис 4
Телефон: 0886 01 80 05
Лице за контакт: Калин Петков
Електронна поща: sk.ka_sport@abv.bg

Програмата „Живот без дрога“ е дневен център с капацитет от 2 групи по 8-12 души. Подходящи участници са:

• Тийнейджъри в риск от употреба на психоактивни вещества на възраст между 13 и 18 години, а именно, настанени в ЦНСТДМБУ на територията на град София. Тийнейджъри с девиантно, агресивно поведение и проблеми със закона, свързани с търговия и употреба на ПАВ в училищата на територията на град София.
• Тийнейджъри, зависими от ПАВ, ненавършили пълнолетие, с лека и средна степен на зависимост – на тях се предоставя цялостна достъпна и ефективна рехабилитация, интензивни грижи, които се базират на ефективни модели за справяне.
• Тийнейджъри без опит в предходни лечения – младежи с лека форма на зависимост, с по-голям шанс за успех по отношение на възстановяването на психосоциалния и семеен климат.

Дейности:
• Спорт: в рехабилитационната програма като основна част е включен модерният боен спорт „Кудо Дайдо Джуку“.
• Арт-терапия: в програмата се прилага систематизиран арт-терапевтичен модел, включващ фототерапия.
• Обучителни семинари: програмата предлага подпомагане на клиентите, като им осигурява достъп до различни типове информация и придобиване на нови, успешни умения.
• Работа със семействата на тийнейджърите: на близките се предоставят регулярни срещи и образователни ателиета за придобиване на знания и умения по отношение на ефективното бъдещо съжителство с децата им след тяхното завършване на програмата.

Критерии за прием:
• навършени 14 години;
• оценка на здравословното състояние от лекар и психиатър;
• изследвания за ХИВ, хепатит и др.;
• социална оценка;
• посещение в рамките на един месец на 4 отворени групи и тренировки;
• подписване на договор за участие в програмата от родител;
• попълване на ЕВРО-АСИ;
• тест на ЛЮШЕР;
• тест „КЪЩА, ЧОВЕК, ДЪРВО“;
• тест на Кетел за деца;
• тест на Купър за оценка на общото физическо състояние.