BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

От къде идва?

РСР за първи път е синтезиран през 1926 година, а през 50-те години е проучван като средство за обезболяване при хората, както и продаван с тази цел две години. След това бива изтеглен от пазара заради халюцинациите, които предизвиквал у пациентите. Употребата му за развлечение нараства през 60-те години и той става контролирана субстанция в САЩ.

Според българското законодателство Фенциклидин (Рhencyclidine) се смята за вещество с висока степен на риск, намиращо приложение в хуманната и ветеринарната медицина и е поставен в Списък II от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични към Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).