телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Законова регулация

Появата на новите психоактивни вещества (НПВ) в Европа повдига много въпроси за потенциалните здравни рискове от тяхната употреба и проблемите, които биха възникнали в сътрудничеството между правоприлагащите органи, ако дадено вещество е поставено под контрол в някои европейски страни, а в други – не. Постигнато е било съгласие, че тази ситуацията може да бъде подобрена чрез обмен на информация и чрез установяване на процедура по определянето на риска от употребата на тези вещества и евентуално, поставянето им под контрол.

Всичко това води до създаването на механизъм, наречен „Споразумение за съвместни действия”, засягащ информационния обмен, оценката на риска и поставянето под контрол на НПВ, установен чрез официален документ от Съвета на Европейския съюз по време на датското председателство на 16.06.1997 г.

Споразумението за съвместни действия възприема тристепенен подход на действие: обмен на информация – Системата за ранно предупреждение; оценка на риска и процедура по поставянето под контрол на новите вещества.

През последните години Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) става все по-активен в наблюдението на НПВ, които не са включени в двете Конвенции на ООН, но които могат да представляват здравен и социален риск за обществото. Доскоро тази дейност се осъществяваше според условията на специфичен законов инструмент, приет от Съвета на ЕС на 10.05.2005 г. – Решение 2005/387/ПВР на Съвета относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества. На практика този инструмент представлява ревизия на „Споразумението за съвместни действия” от 1997 г.

На 21.11.2017 г. Съветът на ЕС приема Регламент (ЕС) 2017/2101, който заменя Решение 2005/387/ПВР от 2005 г., с цел да се засили Системата за ранно за предупреждение и да се направи по-бърз процесът на оценка на рисковете. На същата дата се приема и Директива (ЕС) 2017/2103, която включва НПВ в определението за „наркотик“. Страните-членки на ЕС са длъжни в 6-месечен срок да забранят новите вещества, за които Европейската комисия е взела решение да се включат в определението за "наркотици".

В България бързо развиващите се тенденции на нелегален трафик и пазар на НПВ наложиха през 2011 г. да бъдат приети промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и да бъде създадена нова Наредба на Министерски съвет за класифициране на веществата като наркотични. Тези нормативни промени позволяват НПВ много по-бързо да бъдат включвани в забранителните списъци в Наредбата.

В резултат на тези действия голяма част от новите психоактивни вещества вече са забранени в страните от Европейския съюз.