телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Кой употребява?

Новите психоактивни вещества (НПВ) се употребяват от хората поради много от същите причини, които важат и за традиционните незаконни наркотици като канабис, екстази или хероин. Други хора ги употребяват в опит да заобиколят закона, търсейки да купят наркотик, който още не е станал забранен. Друга причина за употребата им е, че много от тези вещества са по-евтини от традиционните им незаконни аналози. Някои малки групи хора специално търсят НПВ, защото искат да експериментират с тях заради предполагаеми нови ефекти. А други хора ги избират, защото се опитват да скрият употребата им от своите работодатели и близки с помощта на факта, че много от новите вещества не се откриват с рутинните тестове за наркотици.

Според направените през последните години европейски изследвания, употребата на НПВ остава ниска сред общото население. Експертите предполагат обаче, че, както е и при традиционните незаконни наркотици, разпространението на употребата на НПВ е много по-високо или е свързано с по-голяма вероятност от вреди в някои групи хора.

Европейската статистика

Едно изследване на Евробарометър от 2014 г. на малко повече от 13 000 младежи (15-24 г.) от страните-членки на ЕС задава въпроса за употребата на НПВ. В резултат, 8% от участниците казват, че са употребявали някакво ново вещество поне веднъж, 3% са ги употребявали през последната година. Най-високите нива на употреба през последната година са били в Ирландия (9%), Испания и Франция (по 8%), и Словения (7%), а най-ниските – в Малта и Кипър (0%).

Редица държави включват НПВ в провежданите от тях проучвания сред общото население, но използваните различни методи и въпроси ограничават възможностите за сравнение между държавите. От 2011 г. насам 11 европейски държави са предоставили национални оценки за употребата на нови психоактивни вещества. Сред младите хора (на възраст между 15 и 34 г.) разпространението на употребата на тези вещества през последната година варира от 0,3% в Австрия до 1,6% в Чешката република и Ирландия.

Данни от проучвания относно употребата на мефедрон са налични за Великобритания (Англия и Уелс). Въз основа на резултатите от най-новото проучване (проведено през 2015/2016 г.) употребата на този наркотик през последната година сред лицата на възраст между 16 и 34 г. се оценява на 0,5%, което е спад в сравнение с нивото от 1,1%, регистрирано през 2014/2015 г.

Малък брой проучвания съдържат въпроси, свързани с употребата на синтетични канабиноиди. Според направените оценки употребата на синтетични канабиноиди през последната година сред лицата на възраст между 15 и 34 г. възлиза на 1,5% в Латвия и на 0,4% в Словакия през 2015 г. и на 0,1% във Финландия през 2014 г. Също през 2014 г. приблизително 4% от лицата на възраст между 18 и 34 г. във Франция са посочили, че са използвали синтетични канабиноиди някога през живота си.

Според изследване на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) от 2015 г., проведено сред 15- и 16-годишните ученици от 35 европейски държави, употреба някога през живота на НПВ е докладвана от 4% от учениците, като най-високи равнища на този показател са установени в Естония и Полша (по 10% във всяка от тези държави).

Употребата на НПВ сред високорисково употребяващите наркотици е предмет на проучване, проведено от EMCDDA през 2016 г. Проучването открива, че макар цялостното ниво на употреба в Европа да е ниско, моделите на употреба са свързани с редица проблеми. По-голямата част (22) от европейските държави отчитат по-високи или по-ниски нива на употреба на НПВ сред високорискови групи употребяващи, макар че по-широко разпространената употреба сред лицата, които употребяват опиоиди и стимуланти чрез инжектиране, е ограничена в Унгария и някои райони във Великобритания. Инжекционна употреба на синтетични катинони е отчетена от половината (15) от държавите, като в много случаи в отделните държави се употребяват различни вещества.

Например във Великобритания е разпространена употребата на мефедрон, във Финландия се употребява алфа-PVP, в Унгария — пентедрон, а в Словения — 3-MMC. Употребата на синтетични канабиноиди чрез пушене сред маргинализирани групи употребяващи, включително сред бездомните и лишените от свобода, е нарастващ проблем, който е отчетен от около две трети от европейските държави.

Понастоящем броят на хората в Европа, които постъпват на лечение за проблеми, свързани с употреба на НПВ, не е голям, но вероятно в тази област е налице непълно докладване. През 2015 г. около 3 200 пациенти или по-малко от 1% от лицата, постъпили на специализирано лечение за употреба на наркотици в Европа, са съобщили за проблеми, свързани с тези вещества. Във Великобритания около 1 500 постъпили на лечение (или около 1% от всички лица, които получават лечение за употреба на наркотици) са посочили синтетичните катинони като основен употребяван наркотик. Унгария и Румъния също отчитат относително голям брой употребяващи нови психоактивни вещества, които постъпват на лечение за употреба на наркотици.

Българската статистика

През 2016 г. синтетичните канабиноиди са най-често срещаните нови психоактивни вещества в България по отношение на броя случаи на изземване и иззето количество – 124 отделни случая на идентифициране (96,9%). Най-голямото количество идентифициран синтетичен канабиноид в България за периода е веществото 5F-MDMB-PINACA. MDMB-CHMICA е най-често идентифицираният синтетичен канабиноид – 81 случая.

Според данни от Националното представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред общото население в България (на възраст 15-64 г.) 1,1% от анкетираните са употребявали поне веднъж в живота си НПВ (между 37 030 и 64 802 души). За употреба на НПВ през последните 12 месеца съобщават 0,4% от анкетираните (0,5% от мъжете; 0,3% от жените).

Във възрастовата група 15-34 г. разпространението на употребата на НПВ през последната година е 1,1% (1,3% от мъжете и 0,9% от жените). По отношение на употребата на НПВ през последните 30 дни само 0,1% от лицата на възраст 15-64 г. (и то само мъже) съобщават за наличието на такава. Употребата през последния месец при младото население (на възраст 15-34 г.) също е 0,1%.

Разпространение на употребата сред българските ученици

През 2016 г. с подкрепата на Националния фокусен център за наркотици и наркомании са проведени проучвания относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците от 9-12 клас в училищата на територията на 12 града (Благоевград, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Смолян, София и Шумен).

По отношение на употребата на нови психоактивни вещества (НПВ) някога през живота най-малък брой ученици са употребявали тези вещества в градовете Благоевград, Видин и Смолян (по 2,6%), а най-голям брой – в гр. София (11%).

По отношение на употребата на НПВ през последните 30 дни най-малък брой ученици посочват, че са ги употребявали в гр. Смолян (0,9%), а най-голям брой – в гр. София (3,7%).

По отношение на ежедневна или почти ежедневна употреба на НПВ най-малък брой ученици посочват, че имат такава употреба от гр. Благоевград (0,4%), а най-голям – от гр. Габрово (2,2%).