BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Води ли до пристрастяване?

Поради липсата на достатъчно изследвания по въпроса не е известно употребата на ДМТ да води до развитието на физическа зависимост, но има вероятност да доведе до развитието на психологическа зависимост. При честа употреба е възможно да се развие толеранс към веществото за кратък период.

Някои употребяващи могат да злоупотребяват с веществото до такава степен, че да изпитат редица проблеми като резултат. Това особено важи в случаите, когато употребяващият комбинира ДМТ с други психоактивни вещества.

Симптомите, които са индикатор за наличие на психологическа зависимост към ДМТ, включват:
•    употреба на повече ДМТ, отколкото човекът е възнамерявал;
•    неуспешни опити за контролиране или спиране на употребата на ДМТ;
•    увеличаване на времето, свързано с търсенето и употребата на ДМТ или с възстановяване от ефектите му;
•    силно желание за употреба на ДМТ;
•    пренебрегване на личните задължения заради употребата на ДМТ;
•    продължаване на употребата  на ДМТ въпреки натрупващите се негативни междуличностни, социални, физически или психически здравословни проблеми;
•    изоставяне на предишните навици или хобита, които носят удоволствие, заради употребата на ДМТ.