телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Становище на Сдружение „Фракарита България“ относно Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г.

Становище на Сдружение „Фракарита България“ относно Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г.

До г-н Кирил Ананиев,

Министър на здравеопазването

 

СТАНОВИЩЕ

на Сдружение „Фракарита България“

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г.

Уважаеми г-н Министър,

Представяме на Вашето внимание нашето становище, чрез което искаме да изразим своето мнение относно някои от задачите, заложени в проекта на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г., да зададем въпросите си и да предложим някои решения.

Сдружение „Фракарита България“ от 2003 г. работи в областта на психосоциалната рехабилитация на зависими лица чрез своята нерезиденциална програма „Солидарност“, а от 2008 г. нашата Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта осъществява информиране, консултиране и насочване към места за помощ за употребяващи и зависими лица чрез телефон и интернет. След няколкогодишен опит в областта на универсалната превенция, от 2017 г. Сдружението има и собствена програма за универсална превенция, която притежава съгласие за осъществяване, издадено от Национален център по наркомании. Това са сферите, в които организацията ни има сериозни експертни знания и опит, и заради това ще се спрем на някои от задачите от Стратегическа цел 1. Ограничаване на търсенето.

Посрещнахме положително публикацията на проекта на Националната стратегия и се надяваме, че тя ще започне да функционира преди края на 2019 г. Удовлетворени сме да забележим, че в ситуационния анализ са взети предвид тенденциите на нарастване на употребата на психоактивни вещества в България и недостатъчният експертен и финансов ресурс за справянето с този проблем не само на местно, но и на национално ниво.

В тази връзка оценяваме положително, че е планирано въвеждането на национални превантивни програми (Задача 1.1, Подзадачи 1.1.1. и 1.1.2. в Плана за изпълнение) и на програми за селективна и индикативна превенция (Задача 1.2.). Предвидените обучения за професионалисти, които да осъществяват превантивни програми, също са крайно необходими, тъй като такива липсваха досега.

В Стратегическа задача 1.2. от Плана за изпълнение Разработване и прилагане на ефективни програми за селективна и индикативна превенция е предвидена Подзадача 1.2.3. Развитие на интернет - базирани програми за консултации и ранни интервенции, съгласно която е необходимо да се създат и/или адаптират съществуващи интерактивни материали за социалните мрежи с насоченост за отлагане на първа употреба и експериментиране.

От начина, по който са формулирани задачата и дейността, не става ясно какво точно се има предвид, а именно:

 • Какво означава „интерактивни материали“ – по какъв начин трябва да взаимодействат с тях потребителите им?
 • По каква причина за интернет платформа са избрани именно социалните мрежи, а не уебсайтове, които ще бъдат собственост и под пълния контрол на изпълнителя на дейността, чрез което той ще може постоянно да гарантира за достъпността до публикациите на всички хора, включително и на тези, които нямат профили в съответните социални мрежи?
 • Тъй като става въпрос за селективна и индикативна превенция (Стратегическа задача 1.2.), по какъв начин ще бъде направена селекцията на рисковите групи и лица при положение, че програмата е изцяло интернет-базирана и включва единствено публикации на материали?
 • По какъв начин реално ще бъдат извършвани консултациите и ранните интервенции, които изискват личен, жив контакт с потребителя на услугата?

В същата Стратегическа задача 1.2. е предвидена и Подзадача 1.2.4. Развитие и подобряване на функционирането на Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества чрез въвеждане на иновативни методи и технологии за достигане до целевата група.

В тази подзадача отново има неясноти:

 • Една от предвидените дейности е откриването на автоматична телефонна линия. Какво означава, че телефонната линия ще е автоматична?
 • Защо е необходимо да се открива национална телефонна линия, след като такава вече съществува и функционира от 2008 г.?
 • Какви разходи включва предвидената сума от 300 лв. на месец за поддържане на телефонната линия?
 • Защо не е предвидено заплащане за специалистите, които ще извършват консултиране и насочване на лица с употреба и злоупотреба с ПАВ?
 • Защо телефонната линия включва единствено консултиране по телефон? Каква е причината да бъдат изключени всички интернет базирани канали за информация, консултация и насочване (уебсайт, чат, имейл)?
 • Какви точно са иновативните методи и технологии, предвидени за функционирането на телефонната линия?
 • Каква точно е ролята на 27-те Превантивно-информационни центъра към общините и по какъв начин ще участват те във функционирането на националната телефонна линия?
 • Предвидено ли е телефонните линии всъщност да са 27 и да са управлявани от общински и държавни структури?

В Стратегическа задача 1.1. Разработване и прилагане на  превантивни програми за деца и млади хора, базирани на добри европейски практики е предвидена Подзадача 1.1.10. Разработване и осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотици и нови психоактивни вещества чрез интернет, включително darknet. Една от дейностите на тази подзадача е развиване на онлайн консултации.

По отношение на тази подзадача отново ни изникват въпроси:

 • Каква е причината онлайн консултациите да не се осъществяват от консултантите, които ще работят на националната телефонна линия?
 • Тъй като онлайн консултациите са дейност по задача за превенция на деца и млади хора, това означава ли, че по-възрастните хора, както и тези с употреба на и зависимост към ПАВ няма да могат да ползват такава онлайн услуга, а ще бъдат ограничени само до телефонна линия?

Удовлетворени сме да забележим, че в Стратегическа задача 1.3. е заложена Подзадача 1.3.1. Разширяване достъпността на лечение включително на лица под 18 години, в която има дейност за остойностяване на услугите на програми и служби за лечение и психосоциална рехабилитация. Досега остойностяване не е било правено, от което последствията са, че заложените средства за резиденциални и нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация както в предишната, така и в настоящата Стратегия, са крайно недостатъчни не само за оказването на качествени услуги, но и за да се запази самото съществуване на тези програми.

Уважаеми г-н Министър, положително е, че в обсъжданата Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г. отново е предвидено финансиране за Национална телефонна линия, макар то да е в значително по-малък размер от предвиденото (но и неотпуснато) финансиране в предишната Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. За нас е важно, че Държавата не се е отказала от предоставянето на тази необходима за цялото общество услуга.

Във връзка със зададените от нас по-горе въпроси, на които се надяваме да получим отговори, бихме искали да направим следното предложение:

 1. Да се запази съществуващата от 11 години Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ), като за тази цел се осигури необходимото финансиране за всичките ѝ дейности от Националната стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г. – анонимно и безплатно консултиране, информиране и насочване чрез телефон, чат и имейл; поддръжка на уебсайт, блог и социални мрежи – техническа и създаване на съдържание; поддръжка на системи за събиране на информация от обажданията и за извеждане на статистистически данни.

Доводи:

 • НИЛНАХ е изградена още през 2008 година с финансиране от Програма МАТРА на Министерство на външните работи на Холандия. Това означава, че на държавния бюджет няма да му се наложи да изразходва средства за изграждането, разработването и популяризирането на нова национална линия, тъй като този процес е много скъп и отнема време.
 • Експертите, работещи сега на НИЛНАХ, са преминали множество различни обучения (включително за телефонно и интернет консултиране, предоставено от Институт „Тримбос“ в Холандия), имат огромен практически опит и изключително сериозен обем знания. Това означава, че на държавния бюджет няма да му се наложи да изразходва много средства за първоначално обучение на професионалисти.
 • НИЛНАХ е в състояние да поема и поема обаждания както от цялата страна, така и от чужбина. Макар телефонната централа и другата техника, необходима за функционирането на НИЛНАХ, да изискват поддръжка, на държавния бюджет няма да му се наложи да изразходва средства за изграждането на изцяло нова система.
 • НИЛНАХ има добре изграден и поддържан уебсайт, съдържащ много голям обем актуална информация, който има висока посещаемост. Като допълнителни канали за информиране НИЛНАХ е създала и поддържа блог и социални мрежи, които също се радват на достатъчно голяма интерес сред обществото, без никога да са били рекламирани. Това означава, че на държавния бюджет няма да му се наложи да изразходва средства за създаването на тази интернет платформа, а единствено ще са необходими средства за текуща поддръжка.
 • Експертите, работещи на НИЛНАХ, през годините са събрали много голяма база данни за различните видове организации, програми, институции и разнообразни услуги, към които могат да бъдат насочвани за помощ обаждащите се хора, а тази база данни се поддържа и актуализира непрекъснато. Това означава, че на държавния бюджет няма да му се наложи да изразходва средства за първоначалното набиране на тази информация.
 • НИЛНАХ разполага със собствен софтуер за регистрация на обажданията и система за извеждане на статистистически данни, които са необходими за отчитане на дейността и проследяване на някои тенденции в страната през годините. Това означава, че на държавния бюджет няма да му се наложи да изразходва средства за създаването на тези системи.
 • НИЛНАХ предоставя своите услуги както чрез телефон, така и чрез интернет канали – уебсайт, чат, имейл, блог, социални мрежи. Това означава, че хората имат избор за предпочитан от тях канал за връзка, както и по-лесен достъп до информация и консултация. Имайки предвид, че хората от различните възрастови групи имат различни предпочитания, както и че търсенето на помощ заради зависимост към ПАВ или хазарт е трудно за много от потребителите на услугата поради стигмата и срама, е от огромно значение хората да бъдат улеснени с по-разнообразни начини на комуникация.
 • НИЛНАХ е изградена и работи съгласно стандартите на европейските информационни линии за наркотиците, като от 10 години е член на Европейската фондация на информационните линии за наркотици (FESAT) и е участвала в няколко големи проекта с информационни линии от други страни. Това означава, че експертите на НИЛНАХ са носители на добрите европейски практики у нас и това е богатство изцяло в полза на българското общество.
 • Като национална информационна линия НИЛНАХ има възможността и предназначението да централизира потока на информация до и от нея. Това означава, че експертите, работещи на НИЛНАХ, могат да събират информация на национално ниво, да извеждат статистика и да проследяват тенденции, което може да е от голяма помощ при изработването на политики в областта на употребата на ПАВ и на зависимостите, както и при изработването на стратегии за превенция на местно и национално ниво. За да не се допусне загуба на информация, във всяка една европейска държава, в която съществува такава услуга, националните информационните линии за наркотиците (алкохола и хазарта) са една или най-много две.
 • Оперирайки на национално ниво, НИЛНАХ гарантира нещо от голяма важност за потребителите на нейните услуги – тяхната анонимност. Това означава, че те могат да се обаждат от цялата страна, включително и от най-малките населени места, без да имат и най-малкото притеснение, че ще бъдат разпознати. Това е особено валидно при насочване към специалисти на местно ниво.
 • Експертите на НИЛНАХ с техните знания и опит са сериозен ресурс за професионалистите в областта на зависимостите. Това означава, че държавата може да се възползва от този ресурс не само под формата на експерти, консултиращи на НИЛНАХ, но и под формата на обучителен ресурс за различни професионалисти, работещи в или имащи досег с областта на употребата на ПАВ и на зависимостите, включително и към хазарт.

С уважение,

Светослав Кирилов,

Директор на Сдружение „Фракарита България“

Светлана Николова,

Координатор и експерт на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта