телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Поведенията, свързани с наркотична зависимост, могат да се обяснят с нарушения в шест мозъчни мрежи

Поведенията, свързани с наркотична зависимост, могат да се обяснят с нарушения в шест мозъчни мрежи

Специфични нарушения в шест мащабни мозъчни мрежи се свързват с поведения, характерни за наркотична зависимост, според нов систематичен преглед на повече от 100 изследвания, прилагащи образна диагностика на мозъка. Мета-анализът е извършен от експерти от „Icahn School of Medicine“ към учебната болница „Mount Sinai“ и е публикуван в списание „Neuron“.  Тези мрежи засягат цялостната мозъчна дейност, докато човек е под въздействие на психоактивни вещества, центровете, свързани с вземане на решения, импулсен контрол и обработката на социо-емоционални податки.

Наркотичната зависимост е разстройство, при което се наблюдават не само прекомерно търсене и приемане на наркотични вещества, но и фундаментални промени в познавателното и емоционалното функциониране. Това разстройство съдържа в себе си значими клинични симптоми и особени поведенчески проявления – например хронично повтарящ се цикъл на интоксикация, „запойно“ консумиране, абстинентни симптоми и силно желание за подновяване на употребата. Това от своя страна води до неконтролируема употреба въпреки вредните ефекти и намаляващото удоволствие от нея. Докато ранните изследвания на феномена се съсредоточават върху възнаграждаващите свойства на различните наркотични вещества, в последните години учените търсят да задълбочат разбирането за когнитивните и емоционални нарушения, които съпровождат започването на употребата, ескалирането на проблема и тези фактори, които допринасят за поддържането на цикъла на зависимост. По-доброто разбиране за лежащите в основата на проблема увредени невронни механизми при хората, които имат наркотична зависимост, е от критично значение, за да могат да се развият както индивидуални, базирани на доказателства интервенции, така и по-навременни превантивни мерки.

През 2002 д-р Рита Голдстийн, професор по Психиатрия и невронауки и директор на изследователската програма по Невро-психична образна диагностика при зависимостите и други сходни състояния към Icahn School of Medicine, и Нора Волков, директор на Националния институт по наркотични зависимости, за пръв път публикуват модела Impaired Response Inhibition and Salience Attribution (iRISA).  С него те предлагат да се приеме, че нарушенията в две всеобхватни невро-психични функции – реактивни инхибиции (когнитивен отговор, който позволява на човек да потисне даден импулс) и приписване на значимост (процесът, чрез който определяме нещо като важно или ценно) – и свързаните с тях мозъчни субстрати допринасят за цикъла на зависимост, независимо за какво вещество става въпрос. При модела iRISA се използват множество разновидности на образна мозъчна диагностика – ядрено-магнитен резонанс, електроенцефалограма и изследване на невронни потенциали, свързани с дадени събития; позитронно-емисионна томография и т.н. Целта на невро-психичното тестиране е да се придобие дълбочинно разбиране за невробиологичните процеси, лежащи в основата на зависимостите, както и  начинът, по който веществата придобиват значимост благодарение на податки, свързани с наркотици и тяхната употреба.

„Проведохме настоящия мета-анализ, за да обновим iRISA модела ни с най-новите данни и доказателства от изследванията, разчитащи на образна невро-психична диагностика – за целта прегледахме 105 изследвания, публикувани от 2010 година до момента“, казва д-р Голдстийн, старши съавтор. „В тези изследвания консистентно се забелязват нарушения в шест мащабни мозъчни мрежи по време на изпълнение на определени задачи. Въпреки че тези мрежи се активират при определени дейности и задачи, като цяло забелязахме, че в контекст, в който има достъп до наркотици, при хората, които имат изградена зависимост, се наблюдава засилена дейност в мозъчните мрежи, свързани с вземането на решения, импулсен контрол, социо-емоционалната обработка на информация. В контекст, в който няма достъп до или не се споменават наркотици, при тези хора (както и предсказва iRISA моделът) се наблюдават притъпени реакции в същите мрежи.“

По-конкретно, изследователският екип от учебната болница “Mount Sinai” се фокусира върху проучвания на мозъчното функциониране при хора със зависимост по отношение на множество различни мозъчни мрежи, както и на цялостното мозъчно функциониране при значително различаващи се групи. Те организират резултатите в шест основни области, в които си личат нарушенията на мозъчните функции.

Учените обръщат специално внимание и на мрежата, отговаряща за възнагражденията, в която са включени подкорови и корови региони от мозъка, които се активират, когато човек оценява субективната ценност на даден обект или дейност; на подкоровите структури, регулиращи „мрежата на навиците“ (свързана с научаването на автоматизирани поведения); на мрежата, отговаряща за „значимостта“ – тоест мозъчните региони, които са свързани  с пре/насочването на вниманието към изпъкващи стимули; на „изпълнителната мрежа“, чрез която се избира от набор поведенчески отговори, с които разполагаме (често тя се споменава по-скоро като мрежа на импулсния контрол).

За две допълнителни мрежи, които не са обсъждани при предишни обзори на iRISA-модела, сега се счита, че са определящи за мозъчното функциониране при зависими – „самонасочващата“ се мрежа, която се активира при определени когнитивни процеси, както и „паметовата“ мрежа, свързана с гъвкаво учене и запомняне.

„Нашият анализ е първият систематичен опит да се интегрира това, което знаем до момента, за функционирането на всяка от тези мрежи в цялостен модел, който цели да даде ясна и пълна представа за симптомите и причините за зависимостите във всеки един етап от цикъла на зависимост“, казва Ана Зилвърстранд, асистент в катедрата по Психиатрия на „Icahn School of Medicine“ към учебната болница „Mount Sinai“ и съавтор на мета-анализа. „Демонстрирахме често срещани дефицити, които могат да стоят в основата на зависимостта, независимо за какъв наркотик става въпрос, и които могат да предскажат започването, ескалацията на проблема или подновяването на употребата. Работата ни може да подпомогне разработването на интервенции, които са специално насочени към смекчаването на негативните ефекти от тези дефицити.“

Източник: https://medicalxpress.com/news/2018-06-human-drug-addiction-behaviors-tied.html