телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да обсъдят двойните диагнози и работата на информационните линии

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да обсъдят двойните диагнози и работата на информационните линии

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да обсъдят двойните диагнози (проблеми с психичното здраве и злоупотребата с вещества) и работата на информационните линии

Проектът SKEPDAH е създаден като начин информационните линии да се учат едни от други и да обменят опит по устойчив начин. Този проект е финансиран по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт (Еразъм +). Проектът е по ключова дейност 2, която се фокусира върху Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектът е осъществен с финансиране от Ирландската национална агенция, Léargas, и тече от януари 2017 до август 2018.

Идеята за този проект се заражда от проучване на информационните линии за наркотиците в началото на 2015, когато участниците са попитани по какви теми се нуждаят от допълнителна информация и обучение. Това е последвано от второ, по-детайлно проучване през декември 2015, от което излизат три теми. Решено е проектът да се съсредоточи върху отговаряне на нуждите на информационните линии за наркотиците и алкохола чрез работа по тези теми и, че най-добрият начин да се направи това, е да се създадат учебни планове за линиите по всяка от трите теми, които да се използват многократно и да бъдат споделяни в бъдеще.

По време на проекта имаше три международни партньорски срещи, на които бяха споделени информация, опит и ресурси, използвани за развиване на учебен план по всяка тема. Тези учебни планове се използват като насоки за създаване на обучения и подкрепа за екипите. След това се правят корекции и се съставят финалните версии на учебните планове.

Последната среща беше третата международна партньорска среща за обмен на знание, проведена на 19 и 20 февруари 2018 в Брюксел, Белгия, в офисите на De Druglijn /VAD. Темата на двудневната среща беше „Двойни диагнози и работата на информационните линии“. Всички 9 партньорски организации присъстваха и имахме късмета да имаме говорител експерт по темата от Ирландия, Филип Джеймс.

Дневният ред за срещата беше съставен с цел увеличаване на възможностите за обмен на опит и ориентиран към целта за създаване на учебен план по тази тема. Започнахме с презентация от всеки партньор за тяхната организация и предизвикателствата, с които се сблъскват в контакта си с потребители на услугата, които имат диагностицирани или предполагаеми проблеми с психичното здраве и също така употребяват наркотици или алкохол. Тази тема засяга всички информационни линии, така че имаше доста подобен опит и дискусия около предизвикателствата. Вероятно най-голямото разграничение, което се появи, беше разликата в услугите в отделните държави. В някои информационната линия може да насочи обаждащия се към специализирани услуги, а в други изглежда, че няма подходящи адекватни услуги. Също така имаше дискусия около това, че на много хора не може да се постави официална диагноза, докато са в активна употреба, факт, който може да държи употребяващия в цикъл на самолечение.

Г-н Филип Джеймс е специалист клинична медицинска сестра, който ръководи услуга за зависими юноши в Ирландия. Той направи презентация на партньорите за двойните диагнози и съсредоточи вниманието върху сложността на темата.

Чрез споделяне на информация и работни ателиета работихме за събиране на нашите познания, за да създадем списък с теми, които трябва да се покриват от учебния план за двойните диагнози, до края на втория ден от срещата. Също така споделихме полезни ресурси и търсихме начини за попълване на пропуските в нашите умения, познания или увереност по темата.

По време на работата по учебния план обменихме много информация относно ресурси и добри практики. Имаше консенсус по отношение на факта, че ние в качеството си на информационни линии, а не медицински специалисти, не можем да диагностицираме. Можем да предложим подкрепа, психо-обучение и т.н., но не можем да диагностицираме.

Както и на предишните срещи, имаше много полезна дискусия за ценността на работата в екип, супервизията, подкрепата в екипа и споделени отговорности в екипите, но и за важността на мрежите и сътрудничеството с колеги в дисциплини като психично здраве.

До края на втория ден беше създадена работна версия на учебния план, който очертава какво е най-добре да се включи в обучението на екипите на информационните линии. Този учебен план трябва да бъде завършен в седмиците след срещата. След това някои партньори ще осъществят обучения с техните екипи, използвайки този учебен план и ще дадат обратна връзка на останалите партньори. Ключови резултати и финалната версия на учебните планове ще бъдат разпространени по време на проекта чрез онлайн ресурси и срещата за дисеминацията в края на проекта.

Партньорите в този проект са:

HSE Drugs & Alcohol Helpline (Ирландия); De DrugLijn/VAD (Белгия); „Фракарита България“/Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (България); SICAD (Португалия); PERSEAS (Кипър); RUStelefonen (Норвегия); Drugs Infolijn/Trimbos Instituut (Холандия); Basis e.V. (Германия) и Training Exchange Ltd (Великобритания).

Последната среща по този проект ще бъде срещата за дисеминация, която ще се проведе в Кипър на 18 и 19 юни. Голяма част от тази среща трябва да се планира, но очакваме да има уебинар или стрийминг на събитието, който да може да се гледа и споделя. Също така до този момент трите учебни плана ще са завършени и готови за разпространение сред всички, на които биха били полезни. Ако желаете да научите повече за този проект, моля, свържете се с някой от партньорите или посетете www.fesat.org.