телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Брифинг на EMCDDA за значението на COVID-19 за хора, които употребяват наркотици, и професионалистите, които осигуряват грижа за тях

Брифинг на EMCDDA за значението на COVID-19 за хора, които употребяват наркотици, и професионалистите, които осигуряват грижа за тях

EMCDDA (Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите) предоставя на ЕС и неговите страни членки фактическа, обективна, надеждна и съпоставима информация на европейско равнище за наркотиците, наркотичните зависимости и последиците от тях. Целта на центъра е да предоставя данни, за да подпомогне създаването на политики, и да ръководи инициативи за борба с наркотиците.

Контекст – епидемията в ЕС

Употребяващите наркотици са изправени пред същите рискове като общата популация и следователно се нуждаят от подходящи насоки, за да намалят риска си от заразяване. Те могат да са изложени и на допълнителни рискове, които изискват развиване на стратегии за оценка и намаляване на последствията. Тези рискове са свързани с някои поведения на употреба и средата, в която това се случва, или местата, където се осигуряват грижи за тази група хора. Рисковете се увеличат от високото ниво физическа и психична коморбидност (наличие на повече от 1 заболяване едновременно) при някои употребяващи, фактът, че проблемите с наркотиците често са по-разпространени сред маргинализирани общности, и стигматa, на която употребяващите често са подложени.

Настоящата здравна криза повдига допълнителни опасения за благополучието на употребяващите, осигуряването на постоянна грижа за тях и защитата на тези, които осигуряват грижа и подкрепа за тази група хора.

Целта на този брифинг е да подчертае появяващите се рискове, свързани с COVID-19 пандемията за употребяващите и професионалистите, които осигуряват грижи за тях, от европейска гледна точка и да насърчи планирането, оценката и адаптацията на интервенциите на първа линия и интервенциите на професионалистите в работата с употребяващи.

Какви са конкретните рискове за хора, които употребяват наркотици, по време на COVID-19 пандемията?

Употребяващите са изправени пред същите рискове като общата популация, но за тях има и допълнителни такива, които трябва да се вземат предвид. Например напредващата възраст на европейската кохорта употребяващи опиоиди са особено уязвими заради високото ниво вече съществуващи здравни проблеми и фактори на стила на живот. Рекреационната употреба на наркотици често се осъществява в среда, в която се събират много хора и се обменят наркотици или инструменти за употреба. В по-общ план стигмата, свързана с някои форми на употреба, може не само да увеличи риска, но и да постави бариери пред въвеждането на мерки за намаляване на риска.

Наличието на хронични медицински състояния е свързано с някои форми на употреба и повишава риска от развитие на сериозни болести

Поради високата разпространеност на хронични медицински състояния сред употребяващите, много от тях могат да са в особено повишен риск от сериозни респираторни болести, ако се заразят с COVID-19. Примерите включват:

 • Разпространеността на хронични обструктивни пулмонарни болести и астма е голяма сред клиентите на рехабилитационни програми, а пушенето на хероин или крек кокаин може да е фактор, който влошава протичането на такива болести (Palmer et al., 2012)
 • Има и висока разпространеност на сърдечно-съдови заболявания сред инжекционно-употребяващите и употребяващите кокаин (Thylstrup et al., 2015) (Schwartz et al. 2010).
 • Метамфетаминът стеснява кръвоносните съдове, което може да допринесе за увреждане на белите дробове, и има доказателства, че злоупотребата с опиоиди може да въздейства на имунната система (Sacerdote, 2006).
 • Разпространеността на HIV, вирусен хепатит и рак на черния дроб, които водят до отслабена имунна система, е висока сред инжекционно-употребяващите.
 • Тютюнопушенето и зависимостта към никотин са много често срещани сред някои групи употребяващи и може да повишат риска от по-тежко протичане и изход от заболяването.

Рискът от свръхдоза може да е по-висок сред употребяващите, които са заразени с COVID-19

Основните животозастрашаващи ефекти на който и да е опиоид, например хероин, са забавянето и спирането на дишането. Тъй като COVID-19 (като всяка друга тежка инфекция на белите дробове) може да затрудни дишането, може да има повишение на риска от свръхдоза сред тази група хора. Антидотът налоксон блокира ефекта на опиоида и възстановява дишането, чието спиране е резултат от опиоидите, и се използва в клинична среда, както и в общността като мярка за превенция на свръхдозите. Няма данни налоксон да има влияние върху затрудненото дишане, причинено от COVID-19.

Споделянето на инструменти за употреба може да повиши риска от заразяване

 • Докато споделянето на игли и спринцовки повишава риска от заразяване с кръвнопреносими вируси като HIV и вирусен хепатит B и C, споделянето на инструменти за вдишване, вейпинг, пушене или инжектиране, замърсени с COVID-19, може да повиши риска от заразяване и да има роля в разпространението на вируса. Вирусът, който предизвиква болестта COVID-19, се разпространява предимно от човек на човек при близък контакт чрез респираторни капчици, които се получават, когато заразеният кашля или киха. Вирусът също така може да оцелее сравнително дълго време на някои повърхности.
 • Докато посланията за намаляване на вредите обикновено се фокусират върху рисковете на инжекционната употреба, по-малко внимание се отделя на другите начини на употреба. Епидемията от COVID-19 може да създаде допълнителни рискове, които в момента не се разпознават като такива, например споделянето на цигари канабис, тютюневи цигари, устройства за вейпинг или инхалация или други инструменти.

Тълпите увеличават риска от излагане на COVID-19

Характеристиките на някои от местата, на които хората употребяват, могат да ги поставят в риск от излагане на вируса:

 • Рекреационната употреба на наркотици често се случва на места, където има група от хора, което повишава риска от заразяване. Това може в някаква степен да се смекчи чрез социално дистанциране, следващо установените насоки за безопасност, или други мерки за намаляване на използването или достъпа до високорискови места.
 • Центровете за лечение на зависимост, нископраговите услуги и услугите за социална подкрепа за употребяващи може да имат помещения, в които социалното дистанциране е трудно, като например чакални или общи помещения. Както и в други случаи, въвеждането на подходящи практики за дистанциране и хигиена са от изключително голямо значение.
 • Употребяващите, които са бездомни, често нямат друга алтернатива, освен да прекарват време в публични пространства и нямат достъп до ресурси за лична хигиена. Самоизолацията е много трудна за бездомните хора и достъпът им до здравеопазване често е много ограничен. Адресирането на нуждите на употребяващите без дом ще е важно в тази сфера.

Управлението на рисковете за предаване на COVID-19 вероятно е много трудно в затворите. Разпространеността на употребата на наркотици и инфекциозни заболявания е висока. Това са затворени среди, където има пренаселеност, лоша инфраструктура и забавена диагностика (European Centre for Disease Prevention and Control and European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2018).

Риск от прекъсване на достъпа до програми и услуги, чисти инструменти за употреба и жизненоважни медикаменти

 • Постоянството на грижата на употребяващите, които се възползват от определени услуги, може да е предизвикателство в условия на недостиг на персонал, прекъсване на работата и затваряне на центровете, самоизолацията и ограниченията върху свободното придвижване. В този контекст плановете за извънредни ситуации и продължаването на функционирането е много важно. Услугите за употребяващи обикновено са малки, с локално финансиране, и услугите, които се осъществяват от неправителствени организации, действащи паралелно с формалните структури на системите за обществено здраве, могат да са особено уязвими и нямат допълнителни ресурси нужни за осигуряване на продължаването на работата им.
 • Има риск от намален достъп до субституиращо лечение и други много важни медикаменти, а също така и чисти инструменти за употреба, особено ако от аптеките се изисква да намалят работното си време и спрат супервизията на употребата на метадон. Достъпът до медикаменти вероятно ще е предизвикателство за тези в самоизолация или под карантина.
 • Ограниченията на придвижването на някои места също води до прекъсвания на пазара на наркотици и снабдяването. Това може да има последствия за зависимите и би могло потенциално да доведе до по-голямо търсене на услуги.

Осигуряване на ефективни услуги по време на пандемията

Въвеждане на мерки за превенция на предаването на COVID-19 в помещения, използвани от употребяващи

За да се намали предаването на COVID-19, споделянето на инструменти за употреба трябва да се прекрати и да се въведат мерки за социално дистанциране и хигиена. Трябва да се разработят комуникационни стратегии, за да се таргетират правилно различни поведения и групи употребяващи, включително маргинализирани групи като бездомните, употребяващите рекреационно и употребяващите канабис. Употребяващите трябва да бъдат насърчени да обмислят доколкото е възможно спиране или намаляване на употребата като предпазна мярка и са нужни действия, които да осигурят професионална подкрепа и помощ за тези, които търсят достъп до услуги. Както правят други медицински и социални услуги, услугите за употребяващи, центровете за настаняване на бездомни и затворите трябва да разпространяват ясни послания как да се намали рискът от инфекция и да осигурят подходящи материали за потребителите на услугите и професионалистите. Те трябва да включват:

 • Лични предпазни мерки: добра хигиена на ръцете и практики за намаляване на риска като кашляне и кихане в сгъвката на лакътя. Снабдяване на баните със сапун и материали за подсушаване. Осигуряване на дезинфектанти за ръце с поне 60% алкохолно съдържание на ключови места в центровете, включително регистратури, входове и изходи.
 • Мерки за средата: често почистване на използващи се повърхности, намаляване на споделянето на предмети, добра вентилация.
 • Настоящите практики за комуникация на рисковете, свързани със споделяне на инструменти за употреба, трябва да се модифицират, за да бъдат адекватни за намаляване на риска от излагане на COVID-19 според възможните начини на предаване.
 • Настоящите практики за предоставяне на чисти инструменти за употреба трябва да намалят споделянето им сред употребяващите и трябва да бъдат адаптирани, ако е необходимо, за да отговарят на целта си. Вероятно ще е нужно увеличаване на мащаба на тези услуги за клиенти в самоизолация.
 • Мерките за социално дистанциране трябва да се разпространяват и въвеждат сред употребяващи и тези, които работят с тях. Те включват избягване на близък контакт (ръкостискане, целувки), стоене на подходяща дистанция един от друг и ограничаване на броя хора, които се възползват от услугите по едно и също време. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) е публикувал документ за социалното дистанциране: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-relating-social-distancing-measures-response-covid-19-second. Особено внимание трябва да се обърне на подкрепата и осигуряването на нужните средства за клиентите на услуги за употребяващи, тези в центровете за бездомни и затворниците, за да им се позволи да предпазят себе си и другите от заразяване.
 • Нужни са протоколи за услугите как да реагират при употребяващи, които проявяват признаци на възможно заразяване с COVID-19. Те вероятно трябва да включват осигуряване на маски за тези с респираторни симптоми (кашлица, треска), създаване на място за изолация и подходящи процедури за пренасочване и оповестяване според променящите се национални препоръки. ECDC е публикувал технически доклад за превенция на инфекции и контрол на COVID-19 в рамките на здравни услуги, включително центрове за дългосрочна грижа: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-covid-19-healthcare-settings.
 • Общите насоки и информацията за конкретни групи като пациенти с хронични заболявания и състояния, които компрометират имунната система, могат да се прочетат тук: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/information-covid-19-specific-groups-elderly-patients-chronic-diseases-people

Гарантиране на продължаване на грижата по време на пандемията

Ще е изключително важно да се гарантира продължаването на основните здравни услуги за употребяващите. В този контекст жизненоважно е да се осигурят достатъчно ресурси на услугите, да има мерки за предпазване на служителите и да се сложи приоритет върху планирането.

Осигуряване на продължаване на работата на услугите:

 • Центровете за лечение и нископраговите услуги за намаляване на вредите за употребяващи са основни здравни услуги, които ще трябва да продължат да работят с ограничения.
 • Продължаването на предоставяне на лечение, включително опиоидно субституиращо лечение и други медикаменти, ще бъде много важно.
 • Ще са нужни планове за извънредни ситуации при потенциален недостиг на медикаменти и екипировка.
 • Услугите ще трябва да планират за вероятни отсъствия на служителите и развитие на гъвкави политики за присъствие и излизане в болнични, идентифициране на най-важните работни функции и позиции, планиране за алтернативно покриване на задачите чрез крос-обучение на членовете на екипа.
 • Услугите може да се нуждаят от планиране за временни алтернативи при наложително затваряне на офисите (например онлайн услуги, предоставяне на медикаменти и екипировка чрез аптеките, домашни посещения, телефонни или видео разговори за оценка и последващи грижи) и да адаптират съществуващите практики като даване на медикаментите за субституиращо лечение за по-дълъг период.
 • На базата на националните препоръки може да се наложи прекратяване, намаляване или използване на алтернативи на консултациите на живо в индивидуален или групов формат по време на пандемията.
 • Достъпността на услуги за бездомни употребяващи ще е важно, тъй като това е група с ограничени ресурси за предпазване и самоизолация. В САЩ CDC са публикували насоки за центровете за настаняване на бездомни: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html

Мерки за предпазване на професионалистите по време на пандемията – важни интервенции:

 • Осигуряване на нужната информация за превантивни мерки.
 • Осигуряване на нужната предпазна екипировка за екипа и въвеждане на протоколи за намаляване на рисковете от заразяване на екипа и пациентите, включително използването на физически бариери за защита на екипа, който взаимодейства с клиенти с неясен инфекциозен статус.
 • Намаляване на броя служители, които имат интеракции лице в лице, и въвеждане на подходящи политики за управление на риска, както и процедури за клиенти с респираторни симптоми.
 • Преразглеждане на работните практики за екипа и доброволците с висок риск за тежко протичане на COVID-19 (по-възрастните или тези със здравни проблеми), включително дистанционна работа, където е приложимо.
 • Въвеждане на редовни виртуални срещи за осигуряване на бързо реагиране на проблеми във връзка с местната ситуация и бързо променящите се мерки, предприети от местните и националните правителства.

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/covid-19-and-people-who-use-drugs