телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Акрилоилфентанил става контролирано вещество в ЕС

Акрилоилфентанил става контролирано вещество в ЕС

Тази седмица ЕС реагира на сериозни опасения относно употребата на синтетичния опиоид акрилоилфентанил като решава да го подложи на „контролни мерки“ в рамките на Съюза. Решението на Съвета на ЕС е взето на финалния етап от законова процедура в три стъпки, създадена да отговоря на потенциално опасни нови психоактивни вещества, достъпни на пазара. Веществото, за което става въпрос, предизвиква опасения в Европа след докладването на вредните му ефекти от страни членки чрез Системата за ранно предупреждение на ЕС (EWS), поддържана от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) и Европол.

Решението е взето на базата на откритията от оценка на рисковете на наркотика, проведена от разширена Научна комисия на EMCDDA на 22 февруари 2017 година с участието на допълнителни експерти от страни членки, Европейската комисия, Европол и Европейската агенция по лекарствата. Докладът от оценката на рисковете оценява здравните и социалните рискове на наркотика, както и международния трафик и участието на организираната престъпност. Заключението е, че високата потентност на веществото представлява сериозен риск за остра токсичност чрез потискане на дишането.

Акрилоилфентанилът е структурно свързан с фентанила, който е контролирано вещество с широко приложение в медицината като допълнение към пълната упойка по време на хирургически намеси и за управление на болката. Клиничният опит показва, че налоксонът работи като антидот при отравяне с акрилоилфентанил.

Акрилоилфентанилът е достъпен в ЕС поне от април 2016 година, продава се като „химикал за изследвания“ и е залавян под формата на таблетки, капсули и в течна форма, включително готов за употреба назален спрей. По времето на оценката на рисковете (февруари 2017) е бил засечен в шест страни членки и са били докладвани 47 смъртни случая, свързани с веществото, в три страни от ЕС.

Днес решението за подлагане на веществото на контролни мерки е публикувано в Официалния вестник на ЕС. Страните членки ще имат една година да въведат промяната в националните си закони.

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/news/2017/8/acryloylfentanyl-under-control-accross-eu_en