телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Акрилоилфентанил и фуранилфентанил ще бъдат поставени под контрол в Европейския съюз

Акрилоилфентанил и фуранилфентанил ще бъдат поставени под контрол в Европейския съюз

На 25 септември и 15 ноември съответно, Европейският съюз (ЕС) реагира на сериозни опасения относно употребата на синтетичните опиоиди акрилоилфентанил и фуранилфентанил като реши да ги подложи на „контролни мерки“ в рамките на Съюза. След публикацията на решенията в Официалния вестник на ЕС страните-членки ще имат една година, за да въведат контролните мерки в националните си законодателства.

Изпълнителните решения на Съвета на ЕС са приети в последната фаза на законова процедура от три стъпки, създадена да дава отговор на потенциално опасни нови психоактивни вещества (НПВ), разпространявани на пазара. Въпросните две вещества, които са структурно сродни на фентанила, предизвикват безпокойство в Европа, след като страните-членки докладват за вредни ефекти, свързани с употребата им, чрез Системата за ранно предупреждение на ЕС (EWS).

Решенията са базирани на откритията от официална оценка на рисковете на наркотиците, направена от разширената Научна комисия на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) на 22 февруари и 23 май съответно. По време на оценката на рисковете акрилоилфентанил е бил засечен в шест страни-членки на ЕС, а три страни-членки са докладвали за 47 смъртни случая, свързани с веществото. Шест страни-членки са докладвали за 23 смъртни случая, свързани с фуранилфентанил. Заключението е, че силното действие на веществата представлява сериозен риск от остра токсичност чрез потискане на дишането.

Девет оценки на рисковете през 2017 година

През 2017 г. EMCDDA е направила девет оценки на рисковете на НПВ. В допълнение към двата нови синтетични опиоида акрилоилфентанил и фуранилфентанил, в началото на ноември са били оценени още седем вещества. От тях четири са били синтетични агонисти на канабиноидните рецептори (AB-CHMINACA, ADB-CHMINACA, CUMYL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA) и три са били сродни на фентанила (4F-iBF, карфентанил и THF-F). Нуждата от тези оценки отразява нарастващите вреди, причинявани от тези две групи вещества в Европа през последните няколко години.

По-бърз отговор на новите психоактивни вещества

Способността на Европа да отговаря бързо на заплахите за общественото здраве и сигурността, причинени от НПВ, значително ще се увеличи благодарение на ново законодателство, публикувано на 21 ноември. Законодателството включва засилена Система за ранно за предупреждение в ЕС и по-бърз процес на оценка на рисковете.

Тези подобрения са в отговор на нарастващия пазар на НПВ и са следствие от предложение на Европейската комисия, състоящо се от: Регламент за обмена на информация за НПВ, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на рисковете на НПВ (внасящ поправки в учредителния регламент на EMCDDA) и Директива, включваща новите психоактивни вещества в дефиницията „наркотик“. В сравнение с предишната процедура новото законодателство въвежда по-кратки крайни срокове, водейки по този начин до по-бърз отговор на НПВ.

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6602/TDAA17004ENN_webDN100.pdf